Concurs de Pintura Ràpida de Santa Andreu de la Barca 2022

0

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca els premis del 23è Concurs de Pintura Ràpida de Santa Andreu de la Barca per a l’any 2022.

CONTACTO Y MAS INFORMACION
Organización: Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
Cerró el 26 de noviembre del 2022

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convoca els premis del 23è Concurs de Pintura Ràpida de Santa Andreu de la Barca per a l’any 2022.

Objecte

L’objectiu d’aquest concurs és promoure i fomentar l’activitat artística de la pintura, estimular la creativitat i la imaginació dels concursants, potenciar la participació amb els premis atorgats per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els patrocinadors.

Règim de concessió

L’atorgament d’aquests premis s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

Participants

Poden participar-hi tots/es els/les persones que ho desitgin.

Cada concursant pot fer servir la tècnica que li sigui més adient.

Condicions generals

Les mides dels suports són lliures, han d’estar preparades en un sol color de fons i el suport ha de ser rígid, posada sobre un bastidor o suport, perquè pugui ser fàcilment exposada i sense cap marc que l’enquadri. Cal que totes les obres portin una baga clavada.

Cada artista pot triar lliurement el tema dins del marc del municipi de Sant Andreu de la Barca i les obres han de realitzar-se “in situ”.

La inscripció i el timbratge de les teles es faran el dissabte 26 de novembre de 2022, de 8.00 a 10.00 hores al vestíbul del Teatre Núria Espert (Plaça de Federico García Lorca, 1. Sant Andreu de la Barca).

A tots els autors se’ls donarà un rebut acreditatiu de l’obra lliurada.

El lliurament de les obres finalitzades serà el mateix dia 26 novembre de 13 a 14 hores, al lloc de la inscripció.

L’acte de lectura del veredicte i de lliurament de premis que es realitzarà el dissabte 26 de novembre de 2022 a les 18 hores. Tots/es els/les premiats hauran d’estar present a l’acte o algú altre persona en la seva representació.

L’autor que ho desitgi podrà posar preu a la seva obra, sempre que aquesta no hagi estat premiada.

Categories i premis: Es consideren dues categories:

CATEGORIA INFANTIL-JOVENIL, fins a 15 anys

El premis són lots de material de pintura i dibuix, concedits per diversos comerços o empreses patrocinadores, dividit els premiats amb les edats següents:

Edats: de 3 a 5 anys

De 6 a 10 anys

De 11 a 15 anys

CATEGORIA D’ADULTS

Premis atorgats per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca:

Premis atorgats per els patrocinadors:

Com anys anteriors, diversos patrocinadors col·laboren en el concurs de pintura ràpida amb premis en metàl·lic, aportant un valor afegit a la participació en el concurs. Els premis es determinaran en funció dels compromisos que es vagin adquirint amb els patrocinadors.

Les aportacions dels patrocinadors son els següents:

El jurat es reserva el dret de declarar desert alguns dels premis del concurs.

Els quadres premiats i una selecció de la resta d’obres s’exposaran al vestíbul del Teatre Núria Espert (Plaça de Federico Garcia Lorca, núm. 1) del 27 de novembre de 2022 al 4 de gener de 2023. Les obres es podran visitar en horari d’obertura del Teatre Núria Espert.

A partir del 9 de gener de 2023 cada obra premiada passarà a ser propietat dels patrocinadors que han atorgat el premi.

La recollida de les obres no premiades es podran recollir a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Regidoria de Cultura (pl. de l’Ajuntament 1, 2a. planta). Del 13 de gener fins al

18 de febrer de 2023, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores,
dijous de 16 a 19 hores. Cal portar resguard d’inscripció.

Les obres no recollides dintre del termini indicat passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de forma gratuïta.

D’acord al que preveu l’article 99 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis en metàl·lic estaran subjectes a una retenció del 19 per cent del seu import.

L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, aquestes seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per

la gestió del tràmit que consta a la clàusula 1a. d’aquestes bases.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

tractarà les dades facilitades en relació amb aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu consentiment o una previsió legal.

Per tal d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i portabilitat, les persones interessades hauran d’adreçar un escrit a l’Ajuntament a l’adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1, de Sant Andreu de la Barca, o mitjançant instància general a la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça:

dpd@sabarca.cat.

La participació en aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, així com l’acceptació de totes les decisions que adopti.

Bases del Concurs de Pintura Ràpida


¡Mirá acá nuestra lista con las últimas convocatorias publicadas para la CATEGORÍA ARTES PLÁSTICAS!

O podés ir a la página principal de nuestra SECCIÓN DE CONVOCATORIAS. 🙂

Comments are closed.